O nás

Poslání řádu

Bosí karmelitáni (OCD – Ordo Carmelitarum Discalceatorum) jsou „kontemplativně-činný“ řád, to znamená, že se věnují jak modlitbě, tak nějaké činnosti navenek. Tomu přizpůsobují i vnější podmínky svého života, „denní řád“ – společná liturgie a dvě hodiny rozjímání v tichu tvoří jakési pilíře jejich dne. Plody takového způsobu života si nechtějí nechávat pro sebe, ale snaží se je předávat dále – například doprovázením v duchovním životě, v životě modlitby, pořádáním duchovních cvičení, přijímáním hostů v komunitě; ale třeba i formou vyučování nebo poradenství mimo klášter.

Další informace o naší spiritualitě, významných postavách a působení řádu v ČR najdete zde:

Znak bosých karmelitánů

Historie kostela a kláštera

Původně renesanční, později barokně přestavěný kostel Nejsvětější Trojice je součástí areálu Kláštera Nejsvětější Trojice, významné dominanty města Slaný. Kostel vznikl v letech 1581-1598, a to jako protestantský hřbitovní kostel – z té doby se dochoval presbytář, okna presbytáře, sakristie s fragmenty nástěnný maleb a dvě věže. Během třicetileté války byl zpustošen a přešel pod správu Martiniců, kteří povolávají františkány, aby při kostele založili klášter. Téměř současně se založením kláštera je postavena uprostřed hlavní lodi kostela loretánská kaple (1657), kterou nechává postavit hrabě Bernard Ignác z Martinic jako výraz tehdejší mariánské úcty. Roku 1665 je kostel po požáru barokně přestavěn, pravděpodobně italským architektem Domenicem Orsi. Z interiéru kostela stojí za zmínku varhany z roku 1776, postavené Antonínem Reissem, které byly zakomponované do hlavního oltáře (na našem území řešení zcela ojedinělé). Dochovalo se bohužel pouze jejich torzo a rekonstrukce si vyžádá značné náklady.

historická fotografie kláštera
Klášter v 1. pol. 20. stol.

Františkáni žijí ve Slánském klášteře až do roku 1950, kdy byli v rámci režimem organizované akce „K“ vystěhováni a klášter jim byl zabaven. Během doby komunismu sloužil klášter k nejrůznějším účelům: byla zde věznice s lehkou ostrahou, autoškola svazarmu nebo zoologická zahrada. Celý objekt velmi chátral. V devadesátých letech byl zdevastovaný klášter vrácen františkánům a ti ho darovali bosým karmelitánům. Karmelitáni přišli do Slaného v roce 1996 a zahájili rozsáhlou rekonstrukci celého areálu i svého poslání.

klášter před rekonstrukcí a po ní
Rekonstrukce slánského kláštera stav před a po

V roce 2014 proběhla výrazná rekonstrukce interiéru kostela v rámci níž byl v kostele nainstalován nový oltář, který byl téhož roku posvěcen. Autorem návrhu jsou architekti Norbert Schmidt a Helena Kohlová.


Klášter dnes

V klášteře dnes žije komunita 6 bratrů, 4 z nich jsou kněží. Klášter je součástí Janovské provincie bosých karmelitánů. Kromě řeholního života se bratři podílejí na chodu a pastoraci Farnosti Slaný.

karmelitáni s provinciálem
Bosí karmelitáni v ČR s provinciálem (1. řada uprostřed)

Klášter v obrazech